בעלי תפקידים

יושב ראש המועצה
יו"ר המועצה אחראי על פעילות המועצה הכוללת, בכפוף להחלטות המועצה, והוא מנהל את ישיבות המועצה.
לשם כך היו"ר רשאי להכווין את הנציגים, בעלי התפקידים והפעילים ויפקח על ביצוע משימותיהם.
היו"ר אחראי לקידום ענייני המועצה כגוף ייצוגי עצמאי ברמת הפקולטה והאוניברסיטה,
בתוך כך יהא האחראי מטעם המועצה על הקשר עם סגל הפקולטה ודיקן הפקולטה בפרט,
ובנוסף אחראי על הקשר עם אגודת הסטודנטים.
בנוסף, אחראי היו"ר על יחסי החוץ של מועצת הסטודנטים למשפטים עם מועצות מקבילות ברחבי הארץ, על שיתוף הפעולה עם עמותת
אילס"ה, ועל ייצוג הסטודנטים בפקולטה למול לשכת עורכי הדין והגורמים השונים הקשורים במקצוע עריכת הדין.
בשנת הלימודים תשע"ב, מכהן בתפקיד שי מדרר, נציג שנה ב'.
ליו"ר ניתנת הסמכות השיורית במועצה. 

סיו"ר אקדמי
המועצה ממנה סגן ליו"ר, שמרכז את הנושאים האקדמיים ומפקח על כלל
הפעילות האקדמית בפקולטה תוך ייצוג בוועדות התלמידים, ההוראה והקליניקות של הפקולטה.
כמו כן, הסיו"ר האקדמי מרכז פניות מנציגי המועצה בשנים השונות,
ומעלה אותם בפניי הסגל האקדמי של הפקולטה, והמשרד האקדמי של אגודת הסטודנטים במידת הצורך.
בשנת הלימודים תשע"ב, מכהנת בתפקיד תמר מסטבאום, נציגת שנה ג'.

סיו"ר ארגוני
המועצה ממנה סגן נוסף ליו"ר, כסיו"ר ארגוני אשר ירכז את ויפקח -
על כלל הפעילות המנהלית ואדמיניסטרטיבית של המועצה, לרבות
כנסים אקדמיים, עיתון המועצה, דובר/ת המועצה, וגזבר המועצה,
פניות נציגי המועצה אל סגל הפקולטה בעניינים מנהלתיים, שאינם
בעלי אופי אקדמי מובהק, אם בשמו/ה של חבר/ת מועצה או בכלל.
בשנת הלימודים תשע"א ותשע"ב, מכהנת בתפקיד נועה שוייצר, נציגת שנה ג'.

מזכיר המועצה
מזכיר המועצה אחראי על יישום הוראות התקנון ע"י נציגי המועצה, וכל אורגן אחר מטעם המועצה.
המזכיר אחראי על ריכוז נושאי הדיון בפגישות המועצה, תיאום ישיבות המועצה, קישור בין נציגי המועצה
ואורגני המועצה, וניהול פרוטוקולים בעת ישיבות מועצה.
בשנת הלימודים תשע"ב, מכהן בתפקיד אלירן יוסף, נציג שנה ב'.

דובר המועצה
דובר המועצה אחראי על שיווק פרוייקטים של המועצה, והחצנת פעילויות המועצה לסטודנטים בפקולטה
בכפוף להוראות הסיו"ר הארגוני, הדבר בא לידי ביטוי בעיקר במייל שנשלח מטעם המועצה בסופי השבוע, בפרופיל הפייסבוק
של המועצה, ובפרסום הסקרים שהמועצה מפרסמת בהיילרן.
כמו כן, הדובר אחראי על גיוס תרומות לכדי מימוש פרוייקטים של המועצה, או גיוס פרסים לאירועים שהמועצה מארגנת.
בשנת הלימודים תשע"ב, מכהן בתפקיד אבי צור, סטודנט שנה ב'.

יושב ראש ועדת ביקורת
באחריותו של יו"ר ביקורת לבדוק את תקינות וניהול ענייני המועצה, ולקיחת יוזמה באשר לתיקון פגמים שנתגלו.
יו"ר ביקורת נוכח בישיבות המועצה, ובאחריותו לפקח על ניהול הישיבות ומניין הקולות בהצבעות השונות.
וכמו כן, יו"ר ביקורת אחראי על תפקודם של ארגוני המועצה, ובסמכותו להעלות לדיון בישיבות המועצה כל מקרה של אי מילוי תפקיד.
בשנת הלימודים תשע"ב, מכהן בתפקיד מאיר ירום, סטודנט שנה ג'.

נציג אילס"ה במועצה
כחלק משיתוף הפעולה בי עמותת אילס"ה והמועצה, שולחת המועצה נציג שייקח חלק באסיפה הכללית של אילס"ה, וייצג נבונה
את האינטרסים של הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת חיפה בקביעת המדיניות של העמותה.
כמו כן, אחראי הנציג על שיווק ופרסום פעילויות אילס"ה, תוך שימוש במשאבי המועצה והפקולטה לכלל הסטודנטים למשפטים.
הנציג עובד בכפוף ליו"ר המועצה שאחראי על קשרי החוץ במועצה.
בשנת הלימודים תשע"ב, מכהן בתפקיד אלכס וולף, סטודנט שנה ג'.

עורכי אתר ומולטימדיה
כחלק ממערך הדוברות והשיווק של המועצה, נבנה אתר זה על מנת לספק מידע עדכני וקונקרטי באשר לכל הנוגע לסטודנט למשפטים
באוניברסיטת חיפה מטעם המועצה. האתר נערך אחת לתקופה על מנת לשמור על עדכניות, והעריכה נעשית ע"י עורך האתר.
בשנת הלימודים תשע"ב, הוקם ונערך האתר ע"י עידו מנדלסון סטודנט שנה ג', ואבי אסולין, סטודנט שנה ב'.
בנוסף, במהלך השנה, המועצה נעזרת בפעילים למען פעילויות מוטלימדיה למען שיפור
יכולת הסקרים והעברת המידע של המועצה (בשנה האחרונה נערך סקר קורסי בחירה, שנועד להקנות לועדת ההוראה
פרספקטיבה לגבי העדפות הסטודנטים בקורסי הבחירה).
בשנת הלימודים תשע"ב, נבנה סקר ההוראה ע"י גיל סלומון, סטודנט שנה ב'.

רכז אירוע שנתי
במהלך השנים האחרונות אורגנה מסיבה לסטודנטים בפקולטה מטעם המועצה, והכנסותיה נתרמו למטרות שונות.
את המסיבה מארגנים בכפוף לסיו"ר ארגוני פעילים מתנדבים אשר אחראיים על תיאום המקום, ארגון התרומות, וכלל
הפעילויות האדמינסטרטיביות הכרוכות בהפקת אירוע שכזה, תוך שימוש במשאבי המועצה.
בשנת הלימודים תשע"ב, כיהנו בתפקיד מור יאירי, נציגת שנה א', ואור דוד, סטודנט שנה א'.

רכז כנס אקדמי
המועצה שוקדת על עריכתם של כנסים אקדמיים, ובין היתר מארגנת כנס עיקרי שעוסק בנושא מהותי הרלוונטי לכל השנים בפקולטה.
ניהול וארגון הכנס נעשה ע"י סטודנט שנבחר מטעם המועצה, תוך שימוש במשאבי המועצה, ובכפוף לסיו"ר הארגוני.
בשנת הלימודים תשע"ב, מכהן בתפקיד גיל סלומון סטודנט שנה ב'.

עורך עיתון
במהלך השנה מוציאה מועצת הסטודנטים עיתון שנכתב ונערך ע"י סטודנטים מהפקולטה.
עורך העיתון הכפוף לסיו"ר ארוגני, אחראי על ריכוז הכתבות, עריכתן הלשונית של הכתבות, תיאום עריכה גרפית של העיתון,
והוצאת העיתון תוך שימוש במשאבי המועצה.
בשנת הלימודים תשע"ב, כיהנה בתפקיד נועה יהודה, סטודנטית שנה ב'.

*הטקסט נרשם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.